Mater Interna

image_pdfimage_print

Wat is Mater Interna?

Oorsprong

In 1996 werden voor het eerst alle internen van de derde graad onder de naam Mater Interna gegroepeerd. Toentertijd hoorde Mater Interna thuis onder de noemer studentenclub, waar haar werking geassimileerd bleef binnen het kader van een internaatscultuur.

Visie en revisie

Binnen de pedagogisch-dynamische context van onze huidige internaatscultuur en de ambitie een positieve leefgemeenschap op te bouwen op maat van jongeren, is Mater Interna nog steeds een logisch instrument voor het geleidelijk opgroeien tot verantwoordelijkheid. We laten jongeren van 17-18 jaar in hun zoektocht naar volwassenheid graag ervaren wat het is om zelfstandig te zijn, initiatief te nemen en engagementen aan te gaan. Daarom blijft Mater Interna een ondersteunende functie hebben binnen onze internaatswerking, maar los van het studentenclubgebeuren. De bestemming van de huidige Mater Interna werking is het opbouwen van een hechte vriendengroep met alle internen van de derde graad, dewelke de oudste inwoners van onze internaatsgemeenschap zijn. Internen formuleerden het motief voor de inhoudelijke revisie van Mater Interna in 2008-2009 als volgt : “Respect van de andere verkrijg je niet door angst te zaaien maar wel door zelf te tonen wat de inhoud van respect is”.

Mater Interna gaat dus om het organiseren van activiteiten met en door de internen van derde graad (meisjes en jongens), in overleg met studiemeesteropvoeders, de internaatsbeheerder en waar aangewezen met de schooldirectie van de Humaniora. De vier pijlers van Mater Interna zijn traditie met toekomst, vorm inclusief inhoud, discipline zonder dwang en levenslange kameraadschap. Voor haar werking hanteert zij een ordelijk overzichtelijke, gelijkvormig groepsbindende en kritisch kleurige methodiek, afgestemd op de eigentijdse leefwereld van de 17-18 jarige.

Mater Interna’s populatie en primus inter pares

Mater Interna bestaat uit alle internen van de derde graad. Bij de start van een nieuw internaatsschooljaar verwelkomen de ouderejaars (de zesdes) de nieuwkomers (de vijfdes) en vormt Mater Interna één groep, met alle meisjes en jongens binnen de derde graadsafdeling. Vrijheid, gelijkwaardigheid en zelfverantwoordelijkheid zijn de belangrijkste waarden die deze groep verbindt.

Binnen de groep is er één spreekbuis van en voor Mater Interna’s ideeëngoed, de primus inter pares. Deze primus inter pares of de eerste onder gelijken is diegene die stijl vertoont in stoffelijke en zedelijke verzorging, keurig in kleding, woord en gebaar, die tucht verkrijgt, niet met harde hand, maar door middel van innerlijk en uiterlijk aanzien. Mater Interna is een groep jongeren die binnen de totale internaatsorganisatie op vrijwillige basis samenwerkt, zonder een gestructureerde presidiumwerking of toegewezen hiërarchische functies voor een bepaalde termijn. De primus inter pares wordt op het einde van het schooljaar door de groep verkozen en ingewijd op het afscheidsdiner. Hij of zij draagt als enige een lint, een materieel symbool voor de missie van de primus inter pares voor Mater Interna.

In de maand september verwelkomt Mater Interna een nieuw samengestelde groep internen op twee manieren. Op de eerste plaats wordt de verwelkoming van de groep nieuwe en oude internen op de derde graad gekoppeld aan een uitdagende groepsopdracht. Het internaatsteam voorziet een groepsactiviteit waarbij de nieuwe sociale samenstelling van Mater Interna beproefd wordt (1ste woensdagactiviteit – georganiseerd door het internaatsteam). Daarnaast wordt voor iedere nieuwe intern of intern van het vijfdejaar een oudere peter of meter verkozen, die hem of haar ondersteuning biedt op het vlak van leren & studeren, en vooral op het onafgebakend domein van het (internaats)leven.

Visualisatie van gedachtegoed met het wapenschild

Er werd een wapenschild ontworpen voor Mater Interna, waardoor op een creatieve manier vorm wordt gegeven aan haar inhoud. Het wapenschild heeft de vorm van het heraldisch Vlaams blazoen, horizontaal aan het hoofd en afgerond aan de voet. Rechtsboven hebben we de drie kleuren (rood, wit, groen) voor het wapenschild van onze derdegraad werking, schuins verdeeld van de rechterhoek boven naar de linkerhoek beneden. Het draagt het monogram van Mater Interna uitgevoerd in het zwart. Het monogram bestaat uit de letters V C F, die de beginletters zijn van Vivat, Crescat, Floreat, dooreengevlochten met de letters M I, de beginletters van de benaming van Mater Interna, gevolgd door een uitroepteken. Linksonder hebben we het silhouet van ‘Het Belfort van Aalst’ en de letters SJC, beginletters voor de naam van de school en aangehecht internaat, de thuishaven van Mater Interna. Linksboven en rechtsonder hebben we de kleuren blauw en geel, de kleuren van het Sint-Jozefsollege. In het blauwe luik staan een boek (eerst het studeren) en een trekzak (en dan de ontspanning) afgebeeld. In het gele luik zijn tenslotte de internaatsbel, de ‘Oiljsterse Ajoin’ en een riek (verbondenheid met West-Vlaanderen) afgebeeld.

Mater Interna is een groepering die kleur bekent door de beleving van solidariteit, innerlijkheid, waardigheid, met zorg en eerbied handelen en behandeld worden. Gezien de werking volledig gesteund is op inhoud en innerlijkheid heeft Mater Interna geen andere veruiterlijking nodig.

wapenschild Mater Interna

Samenzijn vieren door samen te zingen – de zangstonde

De hoofdbedoeling van het samen zingen is het samenzijn en het onschendbaar verbroederen vieren, van die kameraadschap genieten, en het elkaar (nog) beter leren kennen aan de hand van samenzang. De primus inter pares begeleidt deze zangstonde zonder interventie van externen, samen met de groep, en in samenspraak met de opvoeder. De liederen die gezongen worden zijn op voorhand bepaald, en de volgende passage wordt in rekening gebracht: “Het zingen in gemeenschap is ten allen tijde één der middelen om de kameraadschap te bevorderen en het samenzijn te vieren. Een drankje nuttigen is één van de ingrediënten van een zangstonde, maar allerminst de hoofdcomponent. Het sterkst kruidende ingrediënt is het lied, inclusief het collegelied.” Wat dit lied betreft, kwam Mater Interna na een lange zoektocht uit bij een oud collegelied. De oud-internen vanaf retorica 1996 zullen zich de woorden (en de melodie?) van dit internenlied zeker nog herinneren.

Er wordt in Aalst een jeugdig spel gespeeld
Het voorspel van het leven onverveeld;
Bij klokgeluid
De veren uit,
De gulden morgen in.
Wij bukken allen over boek en blad
En putten al wat er in ligt vervat.
Wij zingen al wandlend langs groene Denderkant
Ons lied klinkt van zee tot het Kempenland:
Wij loven het studeren
En vinden het zeer fijn. (Ja fijn!)
Wij zullen ’t nooit verleren
Hoe oud wij dan ook zijn.
Wel vrienden kijk eens rondom U
De schoonste dagen vlieden nu
Bewaar die diepe vreugd
In een eeuwige frisse jeugd

Vergaderingen, het programma & de activiteiten

De internen van de derde graad organiseren op vrijwillige basis vergaderingen voor een dynamische werking van Mater Interna. Een Mater Interna episode, en dus ook haar programma, valt samen met een schooljaar. Volgende items worden op vergaderingen besproken, uitgewerkt en nadien besproken met de opvoeder en internaatsbeheerder:

1. Planning van woensdagavondactiviteiten op internaat (maand- en jaaroverzicht).

2. Sociaal engagement binnen en buiten de internaatswerking (organisatie van activiteiten voor andere leefgroepen).

3. Afscheidsdiner van de internen uit de retorica met verkiezing, voorstelling, overdracht en inwijding van de nieuwe primus inter pares.

Activiteiten die plaats vinden buiten de context van het internaat kunnen op initiatief van internen uit de derde graad ontstaan, maar worden dan niet georganiseerd onder de naam van Mater Interna en vallen bijgevolg ook niet onder de verantwoordelijkheid van de school of het internaat.

Historiek van Mater Interna’s Praesessen

1. 1996-1997 : Frank Willemsen
2. 1997-1998 : Gilles Verstraete
3. 1998-1999 : Fiel Vanthemsche
4. 1999-2000 : Anton De Pesseroey
5. 2000-2001 : Dieter Lembrechts
6. 2001-2002 : Mathieu Vanoverberghe
7. 2002-2003 : Olivier Coels
8. 2003-2004 : Jonas Eggermont
9. 2004-2005 : Thomas De Kimpe
10. 2005-2006 : Flor Van Eeghem
11. 2006-2007 : Jef Leysen
12. 2007-2008 : Mathieu Vancaillie
13. 2008-2009 : Emmanuel Verschueren

Historiek van Mater Interna’s Primi Inter Pares

13. 2008-2009 : Emmanuel Verschueren
14. 2009-2010 : Xavier Devos
15. 2010-2011 : Charles Leysen
16. 2011-2012 : Laura Devos
17. 2012-2013 : Louis Raes
18. 2013-2014 : Julien Creytens
19. 2014-2015 : Loïc De Wolf
20. 2015-2016 : Reinhard Van Essche
21. 2016-2017 : Cyriel Cnockaert
22. 2017-2018 : Bob Sanders
23. 2018-2019 : Niels Danzon
24. 2019-2020 : Jeroen De Ridder
25. 2020-2021 : Lynn Podevyn
26. 2021-2022 : Adriana Sempoux
27. 2022-2023 : Margo Helderweirt
28. 2023-2024 : Olivier De Boo

Aan het woord

Primus inter pares

AFSCHEIDSWOORD PRIMUS INTER PARES

Men zegt vaak “aan alle mooie verhalen komt een einde”, een uitspraak gebruikt om te zeggen dat alles een afloop heeft. In zeker opzicht is dit zo, want voor de zesdes onder ons is hun internaatloopbaan inderdaad bijna op haar einde. Maar als je het van de andere kant bekijkt is dit allesbehalve zo. Voor de dingen die dit jaar verwezenlijkt zijn is dit niet het einde, noch het begin van het einde. De groepssfeer en waarden die uit iedere intern zijn gekomen gaan niet zomaar vervagen of verdwijnen maar zullen de komende jaren ongetwijfeld doorsijpelen. Ik denk dat voor ieder lid van de derde graad dit jaar in hun geheugen gegrift staat en we samen een fundering van waarden hebben gevormd die kan meegenomen worden naar de volgende jaren. Daarom zou ik als afscheid iedereen willen bedanken, van keukenpersoneel tot opvoeders en zeker mijn mede-internen. Het was een prachtig jaar en dat is aan ieder van jullie te danken.
Niels Danzon, Primus inter pares 18-19

Oud-internen

Het einde. Deze laatste twee jaren waren vol emoties. In het begin,toen ik hier aankwam, was ik triestig. Nu ik weg moet, ben ik weer triestig. Triestig ben ik weg maar met een hoofd vol herinneringen. Ik heb vreugde en blijdschap kunnen ervaren… Ik ben hier open gebloeid.
Celia Lezsák – reto 2019

3 jaar lang aan eeuwig gezelschap wordt eindelijk afgesloten. Dag in dag uit gingen we als rasechte internen samen door het leven. Helaas komt er nu aan die prachtige tijd een einde, alhoewel ik het geen einde zou noemen. De banden en vriendschappen die zijn opgebouwd kennen geen einde en het groepsgevoel tussen de internen zal nooit verdwijnen. Toch is het een bitterzoet afscheid en zal ik ieder van mijn vrienden – of moet ik zeggen ‘familie’ – missen.
Niels Danzon (PIP) – reto 2019

6 jaar op dit internaat. 6 jaar die elk hun eigen leuke en minde rleuke momenten hadden. Van deze carrière was dit laatste jaar een zeer mooie afsluiter. Oude vriendschappen werden versterkt en nieuwe werden gesmeed. De groep ging van vele verschillende kleine groepen naar een grote coherente groep. Een groep die ik nu al mis. Een groep met karakter. Een groep die vele projecten heeft gerealiseerd. Ik hoop dat volgende generaties eenzelfde positieve drive en een even goede groepssfeer zullen hebben.
Louis Bergé – reto 2019

De grote stap… 6 jaar geleden heb ik besloten om hier op internaat te gaan. Vandaag besef ik hoe belangrijk dit was voor mij, welke mooie vriendschappen ik heb opgebouwd. Mijn leven is veranderd. Ik kan het iedereen aanraden. Je wordt gevormd op geestelijk en studievlak. De perfecte voorbereiding voor mijn verdere studies op de universiteit, vol zelfvertrouwen!
Matthias Flama – reto 2019

‘Geef je leven vorm en kleur.’ Een quote die mij vooral het laatste jaar heeft geïnspireerd. Geef kleur aan je relaties, aan de mensen die je belangrijk vindt en vice versa.Geef vorm aan het pad dat je zal bewandelen in je leven. Hopelijk kan dit motto ook anderen inspireren.
Nicolas Reichert – reto 2019

In het jaar 2012 begon het avontuur. Een avontuur dat ik niet gekozen had. Mijn mama wou dat ik op intrernaat ging. Mijn eerste graad was heel lastig: Thuis werd ik opgevoed met veel vrijheid, op internaat was dat niet het geval. Voor alles waren er regels. Sommigen minder nodig dan andere. Na enkele jaren met ups en downs, begon eindelijk het zesde jaar. Dit jaar heeft het beel dvoor me enorm veranderd. Het werd een jaar met veel verbondenheid, vriendschappen en plezier. De groep hing zo goed aan elkaar dat de grens tussen de verschillende jaren minder belangrijk werd en begon af te brokkelen. We waren een echte familie! En dit te danken aan onze top opvoeders!
Rémi Verhenne – reto 2019

Ouders

Het avontuur begon 6 jaar geleden… Naar ‘de grote school’ en op internaat gaan. Na de eerste week kwam onze zoon thuis met de vraag: “Mag ik 6 jaar op internaat gaan?” Hij voelde zich meteen thuis en dat gevoel is alleen maar toegenomen. Het internaat werd zijn tweede thuis, de plek waar hij leerde studeren, plezier maken met vrienden, sporten en zelfstandig worden. Met veel dankbaarheid kijken we terug op de voorbije zes jaren, naar alles wat hij geleerd en beleefd heeft, klaar om zijn vleugels uit te slaan naar een nieuw hoofdstuk, vol vertrouwen!
Ouders – 2019

Ik zal nooit vergeten hoe onze oudste zoon een paar meter achter ons aan liep bij het eerste bezoek aan het internaat. De directeur drong aan op een ‘man-tot-man’-gesprek met onze zoon. Dit vind ik een van de grootste kwaliteiten van dit internaat. De interne staat centraal; als student maar zeker ook als persoon. Ik ben heel blij dat ik doorbeet toen ik hem hier moest achterlaten in zijn kamertje. Hij ontplooide zich tot een topper van een jongvolwassene en kreeg er een hechte vriendenkring voor het leven bij. De toekomst lacht hem toe. Dank u.
Ouders – reto 2019

Ik herinner me het nog als de dag van gisteren: de eerste keer de kamer inrichten op zondag 1 september 2013. Ik liet mijn oudste achter op het internaat. Waar de zes jaren heen gevlogen zijn, weet ik niet maar het kamertje is al terug leeg. Dat het zo snel ging, kan alleen maar betekenen dat het goed was. Bedankt voor de part-time opvoeding van onze zoon en doe zo verder.
Ouders – reto 2019

Scroll naar boven